ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET ADVERTEREN OP DOCHTERPAGINA’S VAN STARTPAGINA.NL VIA WEBVERTISING.NL

 

Artikel 1:             Begripsbepaling

1.       Adverteerder: Degene die, voor zichzelf of op grond van een lastgevingovereenkomst met een adverteerder, een overeenkomst sluit tot het plaatsen van een Advertentie;

2.       Advertentie: De Advertentie in de vorm van een banner of een tekstlink;

3.       Beheerder: De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft met Startpagina voor het beheer van een dochterpagina van Startpagina.nl en ter zake van het plaatsen van advertenties een overeenkomst heeft met Webvertising.nl;

4.       Dochterpagina: De dochterpagina van Startpagina.nl ter zake waarvan Webvertising.nl een overeenkomst heeft met Beheerder voor de plaatsing van advertenties van derden;

5.       Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Webvertising.nl en Adverteerder waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

6.       Partij(en): Webvertising.nl of Adverteerder, respectievelijk Webvertising.nl en Adverteerder.

7.       Periode: Drie maanden.

8.       Periodieke Vergoeding: De Vergoeding voor een Periode voor een Overeenkomst van onbepaalde tijd.

9.       Startpagina: De besloten vennootschap Sanoma Digital The Netherlands BV handelend onder de naam Startpagina, onderdeel van Sanoma Media Netherlands Groep BV.

10.   Uiterste dag: De dag waarop betaling uiterlijk moet plaatsvinden;

11.   Vergoeding: De vergoeding die Adverteerder aan Webvertising.nl betaalt voor het doen plaatsen van de Advertentie gedurende de looptijd van een Overeenkomst.

12.   Webvertising.nl: De eenmanszaak Webvertising.nl, kantoorhoudende te (5731 JK ) Mierlo aan de Dorpsstraat 104A (Handelsregisternummer 17133831).

 

Artikel 2:             Toepasselijkheid

1.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.       Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

3.       Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3:             Overeenkomst en opzegging

1.       Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of bevestigd.

2.       Een Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. 

3.       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

4.       De opzegtermijn bij een Overeenkomst van onbepaalde tijd is een Periode.

5.       De duur van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is maximaal een Periode. Een Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde Periode. De opzegging moet uiterlijk een maand voor het einde van een Periode geschieden.  

 

Artikel 4:             Bijzondere opzeggingsbepalingen

1.       Een Overeenkomst kan tussentijds door Webvertising.nl worden opgezegd met ingang van de dag waarop Startpagina of Beheerder Webvertising.nl niet meer in staat stelt de Overeenkomst te doen uitvoeren. 

2.       Webvertising.nl is bevoegd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de Advertentie naar het oordeel van Startpagina of Beheerder inbreuk maakt op de rechten van een derde of in strijd is met de goede smaak of goede zeden. 

 

Artikel 5:          Advertentie (bij banner)

1.       De breedte en hoogte van een advertentie is 234 bij 60 pixels.

2.       De bestandsgrootte van een advertentie is niet groter dan 700 Kilobytes.

3.       In afwijking van artikel 5.1 is de breedte en hoogte van een skycraper 120 bij 600 pixels.

4.       De Advertentie zal worden gedraaid op de webservers van de Adverteerder, tenzij anders overeengekomen.

5.       De Advertentie zal geplaatst worden uiterst rechtsboven op de Dochterpagina tenzij anders overeengekomen.

6.       De Advertentie kan zonder voorafgaande toestemming van of mededeling aan Adverteerder worden gedraaid in een bannerrotator. Er zullen maximaal 4 (vier) adverteerders in een bannerrotator worden opgenomen. Dit betekent dat de Advertentie om de vier bezoeken (views) wordt getoond. 

 

Artikel 6:          Advertentie (bij tekstlink)

1.       De Advertentie zal worden geplaatst op de Dochterpagina van de Beheerder, op een nader te bepalen plaats.

2.       De Advertentie zal bestaan uit een tekst, waaraan een Internetadres staat gekoppeld, welke door het klikken op de tekst geactiveerd wordt in een andere Internet-browser dan welke de pagina gebruikt.

3.       De Advertentie zal bestaan uit een tekst, welke niet groter is dan 30 karakters, spaties meegerekend.

 

Artikel 7:           Prijzen en betaling

1.       De Uiterste Dag is twee weken na de dagtekening van de factuur.

2.       Webvertising.nl factureert voorafgaand aan een Periode tenzij anders overeengekomen.

3.       Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

4.       Webvertising.nl behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

5.       De vertragingsrente voor betaling na de Uiterste Dag bedraagt 2% bovenop de wettelijke handelsrente. Webvertising.nl heeft recht op betaling van tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum EUR 15,-, zijnde aanmaningskosten.

6.       Alle kosten met betrekking tot incasso van de door Adverteerder verschuldigde bedragen als gevolg van niet (tijdige) betaling, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Adverteerder. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van € 40,-.

7.       Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

8.       Adverteerder is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van haar of zijn betalingsverbintenis tegenover Webvertising.nl.

9.       In geval dat vooruitbetaling van de (Periodieke) Vergoeding is overeengekomen is Webvertising.nl gerechtigd uitvoering van een Overeenkomst op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden onverminderd het recht op betaling van die (Periodieke) Vergoeding.

 

Artikel 8:             Aansprakelijkheidsbeperking Webvertising.nl

1.       Webvertising.nl  is uitsluitend in geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet correct of niet tijdig plaatsen van een Advertentie.

2.       De aansprakelijkheid tot schadevergoeding van Webvertising.nl wegens tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot directe schade tot maximaal de (Periodieke) Vergoeding.

3.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Adverteerder de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Webvertising.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Webvertising.nl vervalt door het enkele verloop van dertig (30) dagen na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 9:             Overmacht

1.       Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Adverteerder aan Webvertising.nl is voorgeschreven. Onder overmacht wordt tevens verstaan het door Startpagina niet nakomen van haar verplichtingen jegens individuele Beheerders, waardoor de Advertentie mogelijk tijdelijk niet getoond wordt.

2.       Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

Artikel 10:             Vrijwaring Webvertising.nl, Beheerder en Startpagina

1.       Adverteerder vrijwaart Webvertising.nl, Beheerder en Startpagina voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door Adverteerder opgegeven Advertentie en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte vergoeden.

 

Artikel 11:             Klachten en vervaltermijn daarvan

1.       Klachten betreffende telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of door fouten, ontstaan door onduidelijk handschrift van Adverteerder, worden niet geaccepteerd. Dat geldt ook voor klachten over afwijking van kleur en/of sluitwerk. 

2.       Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst dienen uiterlijk twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend op straffe van verval. 

3.       Indien binnen de in het vorige artikellid genoemde vervaltermijn geen klacht is ingediend wordt Adverteerder geacht akkoord te zijn met de factuur. 

Artikel 12:           Verplichtingen van lasthebber van Adverteerder

1.       In geval een Overeenkomst voor de werkelijke adverteerder wordt gesloten door de lasthebber in het kader van een lastgevingovereenkomst staat hij of zij voor verplichtingen van deze adverteerder in als ware het haar of zijn eigen verplichtingen. Onder de in de vorige zin bedoelde verplichtingen vallen onder meer, maar niet uitsluitend die tot betaling van de Vergoeding aan Webvertising.nl en vrijwaring van Webvertising.nl en Startpagina.nl.

2.       Webvertising.nl zal de lasthebber niet aanspreken op grond van een Overeenkomst dan nadat zijn lastgever in verzuim is tot nakoming van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst en inmiddels twee weken zijn verstreken.

 

Artikel 13:             Respect voor eigendom en intellectueel eigendom van de andere Partij

1.       Een Overeenkomst heeft geen overdracht van rechten ten aanzien van enig goed, hieronder begrepen rechten van intellectueel eigendom van Partijen tot gevolg.

2.       Middels een Overeenkomst verleent Adverteerder aan Webvertising.nl, Beheerder en Startpagina het recht gebruik te maken van de intellectueeleigendomsrechten van Adverteerder voor zover dat nodig is voor de uitvoering van die Overeenkomst.

3.       Geen der Partijen zal een auteursrechtelijk beschermd werk als van hem of haar afkomstig openbaar maken, of zich daarop jegens de andere Partij of haar of zijn rechtsverkrijgers op beroepen wanneer de andere Partij oorspronkelijk auteursrechthebbende is ten aanzien van dat werk.

4.       Adverteerder vrijwaart Webvertising.nl voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 14:           Slotbepalingen

1.       Webvertising.nl mag zonder opgave van redenen advertentieopdrachten weigeren.

2.       Adverteerder is niet gerechtigd rechten of plichten die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan, of te doen gebruiken door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webvertising.nl.

3.       Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst gaat de laatste voor.

4.       Op een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de verbintenissen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

5.       Alle geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst worden in eerste aanleg exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant.